- 1912 or +91471 2555544

Address:
Vydyuthi Bhavanam, Pattom
Thiruvananthapuram,
695004

Information related to corruption of KSEBL employees / Information related to theft of electricity